2009

PROTOKOLL fra Årsmøte 2009 i Nerskogen Hytteeierforening

Påskeaften 11. april 2009, ved Svartdalstjønna på Nerskogen


Ved møtets begynnelse var 18 medlemmer til stede på årsmøtet.


Møtet ble åpnet av foreningens leder Ivar Moen, som også ledet årsmøtet.

Styrets innkalling med forslag til saksliste ble godkjent.


1. Styrets årsberetning 2008

Årsberetningen som var utsendt til medlemmene på forhånd, ble presentert av foreningens leder. Årsberetningen ble deretter godkjent


2. Regnskap 2008

Regnskapet var utsendt til medlemmene på forhånd.

Regnskapet for 2008 ble gjennomgått av foreningens kasserer, Alice Rossnes Ødegard.

Regnskapet viste et overskudd på kr 2.751,00, og en kontantbeholdning på kr 25.663,82 ved utgangen av året.


3. Valg - Innstillinger fra valgkomité


Valg til styret:

På vegne av valgkomiteen la Tor Ytrehus fram innstilling på gjenvalg for 2 år av Bjørn Hafskjold som styremedlem og av Ivar Moen som leder. Ingen andre kandidater ble foreslått, og Hafskjold og Moen ble valgt ved akklamasjon.


Valg til valgkomité:

Som medlemmer for 3 år ble foreslått:

Lisbeth Tangen, og Oddlaug Moen Krag

Tor Ytrehus sa seg villig til å fortsette som leder.

Forslagen ble godkjent ved akklamasjon.


4. Forslag fra styret til endrede vedtekter

Forslag fra styret til endrede vedtekter var sendt ut på forhånd. Foreningens sekretær orienterte og viste til det utsendte materialet. Det framkom ingen innvendinger eller kommentarer til styrets forslag, som ble godkjent. De godkjente vedtektene vedlegges referatet.


5. Orientering om jordskiftesak vedrørende grensene til Trollheimen landskapsvernområde

Styremedlem Hafskjold orienterte om at foreningen har mottatt varsel om at jordskifteretten skal gjennomgå og fastsette mer nøyaktige grensene for Trollheimen landskapsvernområde. Dette gjelder også grensene i hytteområder på Nerskogen.  Styret vil holde seg orientert om utviklingen i saken.


6. Orientering om jordskiftesak vedrørende Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen

Sekretæren orienterte om at annonsert rettsmøte 2. – 3. april var blitt avlyst. Alle parter i saken får tilsendt brev fra retten med melding om kommende trinn i saksgangen.


7. Oppkjøring av skiløyper i området - Styret ønsket å innhente synspunkter fra medlemmene

Foreningens leder orienterte om bakgrunnen for at løypekjøring ble tatt opp som sak i årsmøtet, og ba om synspunkter på situasjonen i dag og utsiktene framover. I år er løyper blitt oppkjørt med snøskuter for Rennebu kommunes regning, bl a med løyper på vestsida av Minilla, og for Nerskogen løypeforenings regning mellom Bløtslettet og Skarbakkan.

Nerskogen løypeforening ser gjerne at NHEF bidrar til finansieringen av løypekjøring ved å innkreve brukeravgift til løypeforeningen fra sine medlemmer (pt kr 300 pr år), sammen med medlemskontingenten.

Jan H Hovde stilte spørsmål om hvordan traseene velges av Nerskogen løypeforening, med henvisning til at det finnes eksempel på løype er lagt svært nær bygning på hytteeiendom.

Tor Ytrehus mente at Nerskogen løypeforening burde ha fulgt mer av traseer brukt tidligere, og dermed unngått å komme så nær hytter. Åpningen av sammenhengende løype mellom Bløtslettet og Skarbakkan har medført mer trafikk løypeområdet nær Svartdalstjønna, som har medført at løyper mer forstyrrelse for hytteeiere med hytter nær traseen.

Introduksjon av tråkkemaskin, som beskrevet av Nerskogen løypeforening, i området karakteriserte han som uønsket urbanisering.

Han ønsket ikke noe slags kollektivt medlemskap i Nerskogen løypeforening for medlemmene i NHEF. Medlemmene må stå fritt til individuelt å støtte Nerskogen løypeforening.

Arnt Korsnes syntes de oppkjørte løypene hadde vært svært fine denne vinteren. Gode løyper har bidratt til at en har kommet seg lettere rundt i området, og blitt kjent på nye steder. Løypene kommer særlig til nytte når det ikke er vær til å gå høyere opp i fjellet. Traseene bør imidlertid justeres. Stor løypemaskin anses ikke ønskelig hos oss.

Åge Rundberget ba styret foreslå overfor løypelaget justering av traseene, slik at privatlivets fred blir respektert.

Tore Haugen hadde observert dårlig opprydding etter (sommer)hogging av traseer fra den store parkeringsplassen på Herremskjølen.

Ivar Moen mente at det burde være opp til de enkelte hytteeiere om de ville bli andelseiere i eventuell stor tråkkemaskin som anskaffes av Nerskogen løypeforening.

Erik Langseth (eier av nybygget hytte) hadde ved selvsyn sett at det er svært mange skiløpere som benyttet de oppkjørte løypene. Dette er nok ikke tilfeldig: Folk har godt skiutstyr, og gleden og utbyttet av skiturene blir bedre når dette kan brukes i gode løyper. Han mente å merke en viss negativ holdning overfor dem som arbeider for bedre løyper i området.

Bjørn Hafskjold tok til orde for at det blir lagt ut kart (på internett) over de ulike løyper.  Han uttalte seg imot å ta i bruk tråkkemaskiner i området. Han mente at setningen ”Foreningen skal ivareta natur og miljø innen sitt virkefelt” i hytteforeningens formålsparagraf, tilsier at hytteforeningen bør gå i mot en slik utvikling.

Jan H Hovde (2. gang) fremholdt at skiløypene burde kjøres opp etter de traser løypene tidligere har fulgt, dermed vil ikke løypene bli til bry for hyttefolk.  Store løypemaskiner anså han for å være uønsket i området.

(Ny hytteeier) fortalte at hun og hennes familie satte stor pris på å gå i oppkjørte løyper. Med flere familiemedlemmer som likte å trene, var oppkjørte løyper svært verdifulle for dem.

Åse Karin Aune ønsket ikke at NHEF skulle kreve inn løypekontingent fra sine medlemmer.

Styrets leder avsluttet drøftingen av saken med å opplyse at styret ville gå gjennom innspillene fra medlemmene, og ut fra dette vurdere foreningens videre engasjement i spørsmål om løypekjøring.

 

8. Annen orientering

Bjørn Hafskjold opplyste at styret ville tok sikte på i løpet av neste halvår å få i stand egne nettsider for foreningen.


Ingen flere ba om ordet og møtelederen hevet møtet.


Hans Gunnar Auganes

Referent


Verv i NHEF 2009 - 2010


Styret har etter årsmøtet følgende sammensetning:

Ivar Moen, leder (på valg i 2011)

Hans Gunnar Auganes, sekretær (på valg i 2010)

Alice Rossnes Ødegaard, kasserer (på valg i 2010)

Bjørn Hafskjold, styremedlem (på valg i 2011)


Valgkomiteen har etter årsmøtet følgende sammensetning:

Tor Ytrehus, på valg i 2012, leder i 2009-10. 

Lisbeth Tangen, på valg i 2012

Oddlaug Moen Krag, på valg i 2012