2013

Arkiverte nyheter fra Nerskogen Hytteeierforening 2013


2013-11-29: Nytt om veisaken   


Svartdalsveien veiforening fattet i sitt årsmøte den 21.9.2013 bl.a. følgende enstemmige vedtak:

«6. OPPLØSNING AV SVARTDALSVEIEN VEIFORENING

Styret foreslår følgende anvendelse av veiforeningens kassabeholdning:

- ¼ av årskortsalg etter 04.07.13 går til det nye veilaget

- ¼ av annen inntekt etter 04.07.13 går til det nye veilaget

- Resterende del av saldo går til drift og vedlikehold av Svartdalsveien, dvs. nedre del av veien som ikke inngår i det nye veilagets veinett.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Interimstyret bestemmer hvordan og til hvem denne overføringen skal skje.»


Vedtaket ble diskutert i styret i Nerskogen Hytteeierforening 26.10.2013. Der ble følgende vedtak ble gjort:

«Styresak 34.2013 Svartdalsveien veiforening

Veiforeningens årsmøtereferat datert 21. september 2013 ble gjennomgått. Styret i Nerskogen Hytteeierforening beklager at overskuddet i veiforeningen på kr. 80.959,16 er fordelt på en slik måte at det i svært liten grad har kommet hytteeierne langs Svartdalsveien tilgode.»


Dette vedtaket ble meddelt tidligere styreleder i veilaget. Han sendte deretter en anmodning til hytteeierforeningen om dekning av honorar til advokat Hovstad, som hadde ført jordskiftesaken for noen av hytteeierne. Henvendelsen ble behandlet i et ekstraordinært styremøte i hytteeierforeningen den 9.11.2013 med følgende vedtak som resultat:


«Styresak 42.2013 Brev fra tidligere styreformann i Svartdalsveien veilag

Ola Blokkum, tidligere styreformann i Svartdalsveien veilag, har sendt en skriftlig henvendelse til Nerskogen Hytteeierforening om å dekke en uspesifisert del av advokathonoraret til advokat Hovstad på kr. 53.750,- i forbindelse med hans engasjement i jordskiftesaken. Styret i Nerskogen Hytteeierforening har enstemmig vedtatt ikke å imøtekomme henvendelsen, og begrunner dette blant annet med at Svartdalsveien veilag og Nerskogen Hytteeierforening er to separate organisasjoner som representerer to forskjellige grupper interesser, og at vi som forening ikke har noen formell rolle i saken. Vi forfatter et utkast til skriftlig svar på brev fra Ola Blokkum som sendes til styremedlemmene for gjennomgang.»


Vedtaket i årsmøtet for Svartdalsveien veiforening innebærer at et visst beløp overføres fra Svartdalsveien veiforening til det nye veilaget. Det meste av sluttbalansen i Svartdalsveien veiforening overføres til en ikke identifisert enhet som skal besørge drift og vedlikehold av Svartdalsveien mellom Svengård og bom. Dette er en vei som hytteeierne nå ikke har bruksrett til.


Vi antar at de hytteierne som var representert av advokat Hovstad vil få en regning på advokathonoraret.


Første årsmøte i Sørøyåsen veilag er ikke berammet, men vil antakelig skje på nyåret. Dette blir et svært viktig møte der bl.a. styresammensetning, åpningsbalansen for veilaget og takster skal vedtas. Vi oppfordrer derfor hytteeiere som sogner til Sørøyås-veien om å delta på årsmøtet eller sørge for nødvendig fullmakt til en representant på møtet. 


2013-11-18: Ekstraordinært styremøte i hytteeierforeningen lørdag 9. november kl 10:30


Sted: Hos Marianne Hassel, Trondheim


Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen (innkallingen ble gjort pr. telefon)

2. Godkjenning av referat fra styremøte 26.10.2013

3. Brev fra tidligere styreformann i Svartdalsveien veilag

Referat fra styremøtet finner du under menyen "STYREMØTER".


2013-10-24: Styremøte i hytteeierforeningen lørdag 26. oktober kl 14:00


Sted: Ivar Moens hytte, Nerskogen


Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra styremøte 24.08.2013

3. Referatsaker

4. Svartdalsveien - status vedr. sammenslåing av veglagene

5. Stolheisen og TT

6. Hjemmesiden, planer for endringer og forbedringer

7. Vintertematilbud 1. halvår 2014

8. Eventuelt

Referat fra styremøtet finner du under menyen "STYREMØTER".