2012

PROTOKOLL fra Årsmøte 2012 i Nerskogen Hytteeierforening

Skjærtorsdag 5. april 2012

Sted: Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna på Nerskogen


Ved møtets begynnelse var 8 medlemmer til stede på årsmøtet, jf vedlagt liste. Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Ivar Moen, som også ble valgt som møteleder


1.Godkjenning av innkalling


Vedtak: Det framkom ingen innvendinger mot innkallingen, som ble godkjent


2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.


 

Vedtak:  Jøran Ødegaard  og Tor Ytrehus  ble valgt etter forslag fra Ivar Moen. Hans Gunnar Auganes fungerte som referent.


3.Styrets årsberetning 2011

Ivar Moen gjennomgikk årsberetningen. Fra Moen ble det gitt utfyllende kommentarer til enkelte punkter i beretningen.


Vedtak:  Styrets årsberetning ble godkjent.


4.Regnskap for 2011

Styremedlem / kasserer Åse Karin Aune presenterte foreningens regnskap for 2010. Foreningens valgte revisor Jan H Hovde hadde gjennomgått regnskapet, og signert det sammen med kasserer.


Vedtak:  Det fremlagte regnskap ble godkjent.


5.Valg

Valg av to styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen:

Valgkomiteens leder, Tor Ytrehus, orienterte om komiteens arbeid.

Innstilling fra valgkomiteen  på følgende kandidater:

Styremedlem for 2 år: Åse Karin Aune (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Marianne Hassel  (nyvalg)


Vedtak:  De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.


Valg av leder og to medlemmer i valgkomitéen for tre år, etter innstilling fra styret.

Styret foreslo følgende medlemmer:

Lisbeth Tangen (gjenvalg) og Hans Gunnar Auganes (nyvalg).


Vedtak:  De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.


På vegne av styret foreslo Ivar Moen gjenvalg av Tor Ytrehus som leder for ett år.


Vedtak: Tor Ytrehus ble valgt ved akklamasjon.


Valg av revisor for to år, etter innstilling fra styret

På vegne av styret foreslo Ivar Moen gjenvalg av Jan H Hovde som foreningens revisor.


Vedtak:  Jan H. Hovde ble valgt ved akklamasjon.


Etter valget har foreningen følgende tillitsvalgte fram til ordinært årsmøte i 2013: 

Styret:

Ivar Moen, leder (på valg i 2013)

Bjørn Hafskjold  (på valg i 2013)

Åse Karin Aune  (på valg i 2014)

Marianne Hassel (på valg i 2014)


Valgkomiteen( på valg i 2015):

Tor Ytrehus, leder

Lisbeth Tangen

Hans Gunnar Auganes

Revisor:

Jan H Hovde

 

6.Orientering om ankesak til lagmannsretten vedrørende Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen

Hans Gunnar Auganes orienterte.


7.Orientering om utlegging av klopper på myrstrekninger vest for stolheisen.

Bjørn Hafskjold orienterte. Han opplyste at arbeidet er i godt gjenge, men at det ligger an til at fullføring kan skje i 2013.

 

8.Orientering om stolheisen og om framtidige roller for Trondhjems turistforening (TT) og NHEF.

Ivar Moen orienterte


9.Planlagte arbeidsoppgaver for styret i 2012 – 2013

Styret orienterte om følgende planlagte arbeidsoppgaver:

Kontakt og samarbeid med TT om mulig overføring av ansvaret for stolheisen

Forberedelse for mulig utlegging av klopper i myra ved stolheisen

Oppfølging av eventuelle forslag til nye, eller endringer i, regulerings-planer og -bestemmelser i området

Tiltak for medlemsverving

Videre tilbud om temaekskursjoner, jf fugleekskursjon i 2011.


10.Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer.

Ingen saker var innkommet før fristen.


Da ingen flere saker forelå til behandling, ble møtet hevet kl. 1830


Nerskogen, 05. april 2012


____________________________

Hans Gunnar Auganes (sign)


Referatet er kontrollert og funnet korrekt av undertegnede:

Nerskogen, 05. april 2012


Tor Ytrehus (sign)                                       Jøran Ødegaard (sign)


Medlemmer i NHEF som var til stede ved årsmøtets begynnelse:


Hans Gunnar Auganes

Åse Karin Aune

Jøran Ødegaard

Marianne Hassel

Oddlaug Moen Krag

Grete Haug

Bjørn Hafskjold

Ivar Moen


Referat frå Åpent forum for medlemmene, avholdt rett etter årsmøtet 5. april 2012


1. Privat forslag til endret reguleringsplan for Sørøyåsen – delplan Tjønnenget.

Hans Gunnar Auganes innledet, og en rekke medlemmer hadde ordet. Privat forslag er utarbeidet av grunneierne Alf E Lånke og  Siv Remetun. Forslaget er innsendt til Rennebu  kommune, for videre behandling. Administrasjonen i kommunen har innstilt på at forslaget ikke skal legges ut til offentlig ettersyn, bl a under henvisning til at forslaget ikke kan iverksettes uten endringer i overordnende bestemmelser for området. Et flertall i Utvalg for miljø, teknikk og landbruk har i møte 2. mars 2012 sluttet seg til administrasjonens forslag. De to representantene for Senterpartiet forslo at behandlingen av forslaget skulle utsette, inntil videre. Kommunestyret vil få saken til behandling i møte 20. mai 2012.


Det private reguleringsforslaget omfatter 36 nye tomter i det aktuelle området, der det fra før er 8 tomter / hytter. Under behandlingen av ny reguleringsplan fra til 2006 ble det i en fase foreslått 6 nye tomter i området, men rådmannen gikk inn for å sløyfe nye tomter overhodet i dette området.


Det var enighet blant medlemmene om at innregulering av flere tomter samt bilveier i dette området bør unngås. Ikke minst for å bevare elvebredden som sammenhengende åpent og tilgjengelig ferdselsområde for turgåere.  Når grunneiere har tatt arbeid og kostnad med å få utarbeidet privat reguleringsforslag, kan en ikke se bort fra at de vil gjøre flere forsøk på å få gjennomslag for sine utbyggingsplaner.


2. Skiløyper

Bjørn Hafskjold innledet.

Løypene som er oppkjørt av Nerskogen løypeforening har vært gode å ha så langt i påsken, og er blitt benyttet av svært mange påskegjester. Med mye dyp og løs snø i terrenget har speroen lagt av løypemaskin vært et svært godt tilbud.


Løypeforeningen har på sine nettsider skrevet at NHEF har klaget på oppkjøring av skispor med stor løypemaskin i landskapsvernområdet på vestsida av Minilla, og at dette har hatt betydning når Fylkesmannen har nektet slik løypekjøring i den siste sesonger.  NHEF har meldt fra til Løypeforeningen om at dette er en feil fremstilling av NHEFs befatning med saken. NHEF har påpekt overfor Fylkesmannen et det er blitt hugget trær i løypetraséen dette området, noe som har vært gjort i strid med forutsetning fra Fylkesmannen. NHEF er ikke i mot at det skjøres opp skispor, og heller ikke negativ til Løypeforeningens aktivitet. Styret er misfornøyd med at Løypeforeningen feilinformerer om NHEF.


3. Oppdeling av påskearrangementet i årsmøte  og sosialt arrangement.

Styret ville gjøre et forsøk i 2012 med årsmøte lagt til en dag, og det sosiale arrangementet til en annen dag. Styret har ment at dette gjør  rsmøtet mindre hesblesende, og at det sosiale arrangementet konsentreres om det sosiale og hyggelige. Styret er innstilt på å spørre medlemmene om hva de ønsker: Ett samlet arrangement, eller to, eller andre løsninger. Styret opplyste at pga stor usikkerhet mht været på påskeaften i år, ville påskelunsj med grilling, ikke bli gjennomført i år. Det vil derfor bare bli skileik og premieutdeling i 2012. Styret vil selvsagt evaluere opplegget til høsten.


4. Regler for gjerder ved hytter

Jøran Ødegaard opplyste at det i MTL-utvalget i Rennebu kommune var oppe en sak om gjerderegler  i møtet 2. mars 2012. Dette kan tyde på at  det vil komme ny og strengere regler for inngjerding på hytteeiendommer. Det er mulig at det vil bli innført regel om at max 50 % av tomteareale  kan gjerdes inn, og ikke mer enn 1000 m2 pr eiendom.


5. Annet

Oddlaug Moen Krag anbefalte alle hytteeiere å ha et oppslag inne i hytta med eiendommens g nr og b nr. Ved eventuell kontakt med redningstjeneste, vil opplysning om dette sikre at redningsmannskaper rykker ut til riktig hytte. Det kan også være nyttig å ha koordinater for hytta, som grader og minutter nord og øst.


Bjørn Hafskjold som drifter foreningens nettsider (nerskogenhytteeierforening. no) opplyste at sidene besøkes i gjennomsnitt vel 30 ganger pr døgn, noe han mente var et godt besøkstall.


Hans Gunnar Auganes

referent