2024

Protokoll for årsmøte 2024 Nerskogen hytteeierforening 


Tid: lørdag 30.03.24 

Plass: ved svartdalstjønna 

Referent: Astrid Meek Johansen 


Saksliste: 

  1. Godkjenning av protokollen 

Vedtak: Ingen innvendinger. Innkallingen er godkjent. 


  1. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen

Vedtak: Silje Marie Vardehaug og Kjell Åge Lauritsen underskriver protokollen 


  1. Styrets Årsberetning for 2023


Styreleder Magnar Bogen gikk gjennom årsberetningen. 


Vi har rundt 30 medlemmer, ingen utmeldinger i 2023 


Stolheisen: 

I 2023 har styret fortsatt arbeidet med å avklare planene videre med å komme oss tørrskodd over Minnilla etter at stolheisen ble stengt  i 2023. Styret har vært i kontakt med grunneiere, områdeforvalter og ordfører uten å ha fått et klart svar på dette, dessverre. 


Reguleringsplan for Svarttjønna sør:  Styret i NHEF har kommet med enda et innspill til denne reguleringsplanen. Planen ligger nå hos statsforvalter for endelig avgjørelse. Innspill kan leses på kommune sin hjemmeside. 


Innspill til ny KPA ( Kommuneplanens arealdel) For Rennebu kommune: 

Styret i NHEF har kommet med innspill til ny KPA, her har vi blant annet bedt kommunen om en helhetlig plan for hyttebygging, beiteområde og bevaring av naturen på Nerskogen.  


  1. Regnskap for 2023

 

Foreningen har en stabil egenkapital de siste årene. Egenkapital per 10.03.24 er på 31896,93 kr. 

Det er et underskudd på 5551,25, dette på grunn av at det ble investert i en bålpanne i 2023. 

Medlemskontingenten fortsetter med kr 100


Forslag til budsjett: 


5000 kr til Nerskogen løypeforening

Vedtak: Godkjent 


  1. Valgkommiteens innstillinger: 


Valgkomiteen anbefaler at samtlige styremedlemmer og styreleder blir gjennvalgt. 

Tone Berg til å si seg villig til gjenvalg for 2 år, og

Astrid Meek Johansen til å si seg villig til gjenvalg for 2 år. 

 Magnar Bogen

til å si seg villig til gjenvalg som leder for I år.

Vedtak: Astrid og Tone fortsetter som styremedlemmer

Magnar Bogen fortsetter som styreleder 


  1. Valgkomiteen: 

Hans Gunnar Auganes går ut av valgkomiteen etter mange år. 

Jan David Ytterhus velges inn i valgkomiteen i 2024. 


Takk til alle som møtte opp på denne nydelige påskelørdagen. 


Mvh 

Styret i Nerskogen hytteeierforening