2022


Referat fra styremøte


Tidspunkt: 22. november 2022

Sted: Digitalt møte, Teams

Tilstede: Magnar Bogen, Tone Berg, Anders Reitan

Forfall: Astrid Meek Johansen

 

Sak 1/2022: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling godkjent


Sak 2/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 16.08.22

Vedtak: Referat godkjent


Sak 3/2022: Medlemsoversikt

Styret ble orientert om at så langt har 31 betalt medlemskap for 2022. Det sendes en vennlig purring til de som ikke enda ikke har betalt. Det er laget en grafisk framstilling av medlemsmassen i hytteeierforeningen (hvilke hytter) for å få en oversikt over geografisk utbredelse av medlemsmassen.  Det ble diskutert hvorvidt en kan øke medlemsmassen i foreningen, men det ble ikke fattet noe vedtak.

Vedtak: Purring sendes for fornyet medlemskap (Anders følger opp)


Sak 3/2022: Status stolheis

Styret ble orientert om status for stolheisen, noe som også ble postet på foreningens hjemmeside.  Det er områdeforvalter som driver saken videre, sammen med grunneiere, næring, kommune og turistforeningen.  NHEF er ikke lenger del av gruppen. Gruppen jobber med en løsning som innebærer en kjørbar bro som kan ivareta alles interesser. Kun kjøring i næringsøyemed vil bli tillatt, men broen vil også kunne brukes av turfolk.

Vedtak: Tone følger opp utviklingen i saken.


Sak 4/2022: Skiløyper

Gode preparerte skiløyper er viktig for mange hytteeiere og styret vil ta kontakt med løypeforeningen om planene for sesongen 2022/23 og hvilke endringer som vil gjøres i løypenettet for denne sesongen.

Vedtak: Tone kontakter Løypeforeningen


 Sak 5/2022: Oppfølging av klima og energiplan 2022-2031

NHEF sendte i juni inn høringsinnspill til Rennebu kommune vedrørende lyssetting på hytter, rettet mot «Klima og energiplan 2022-2031». Styret vil ta kontakt med kommunen om hva som skjer videre i denne saken.

Vedtak: Astrid kontakter Rennebu kommune og ber om status.

 

Sak 6/2022: Status rundt reguleringsplaner / nye hyttefelt

Hytteeierforeningen ønsker status fra kommunen for de ulike reguleringsplanene som er under arbeid.

Vedtak: Magnar kontakter Rennebu kommune og ber om status for de nevnte saker.


Sak 7/2022 Endring av vedtekter

Det er kommet ønske fra medlemmene Ivar Moen og Bjørn Hafskjold om å revidere vedtektene. Styret imøteser deres konkrete forslag til vedtektsendringer i god tid før årsmøtet.

Vedtak: Magnar tar kontakt med Ivar Moen og Bjørn Hafskjold og ber om innspill.

 

Sak 8/2022 Arrangementskomite påskeskirenn

Det har blitt oppfordret til å melde seg til arrangementskomite for påskeskirenn. Ivar Moen og Bjørn Hafsskjold har sagt seg villig til å bistå med dette. Styret oppfordrer flere til å melde seg.

Vedtak: Styret gjentar oppfordringen på Facebook og hjemmesiden.Referat fra styremøte i Nerskogen Hytteeierforening

Tirsdag 16.August 2022


Sted: Hos Magnar Bogen

Deltagere tilstedet på møtet:

Magnar Bogen

Tone Berg

Astrid Meek Johansen

 

Sak 1/2022

Stolheisen:

Styret er informert av grunneier om at saken angående stolheisen fortsatt er noe uavklart. Verneområdeforvalter i Rennebu har avtalt tilsynsbesøk som skal vurdere sikkerhet, behov for vedlikehold og utarbeide en tilsynsplan. Det er besluttet at heisen skal fungere som normalt ut året.

Styret fortsetter å holde kontakt med grunneier, Rennebu kommune og verneområdeforvalter angående fremtiden til stolheisen.

 

Sak 2/2022

Påskeskirenn

Flere innad i foreningen har savnet det tradisjonelle påskeskirennet som avholdes ved Svartdalstjønna i påska.

Styre ønsker i den sammenheng å lufte stemningen for å danne en komite som har som formål å arrangere påskerennet. Påskerennet har tradisjonelt vært arrangert av styret, men siden flere av nåværende styremedlemmer muligens ikke er på sin hytte under påsken ønsker vi at påskerennet blir arrangert av en komité neste år. De som er interessert i en slik oppgave bes ta kontakt med styret, som også kan være behjelpelig med å skaffe premier. Styret ønsker også å avholde årsmøte 2023 på tradisjonelt vis ved Svartdalstjønna i påska. Dette kommer vi tilbake til ved en senere anledning.Referat fra styremøte i Nerskogen Hytteeierforening

Onsdag 01.Juni, 2022

Sted: Tone Berg

Deltagere fra Styret:

Tone Berg

Anders Reitan

Magnar Bogen

Astrid Meek Johansen


Sak 1/2022

Innspill til kommunedelplan energi og klima

Rennebu kommune har lagt ut Kommunedelplan for klima og energi til offentlig høring. Og ber om innspill med frist 13.06.2022. Styret har besluttet å komme med innspill på vegne av NHEF og da spesielt om lysforurensing


Sak 2/2022

Stolheisen

Stolheisen er en sak som engasjerer mange. Styret vil fortsette å ha dialog med kommunen og grunneier og følge utviklingen i saken.


Sak 3/2022

Svarttjønna Sør prosjektet

Styret har vært i kontakt med Rennebu kommune ang utviklingen i den planlagte utbyggingen Svarttjønna Sør. Her er prosjektet på hold på grunn av kartlegging fra Miljødirektoratet angående nærhet til verneområde og naturreservat.


Sak 3/2022

Medlemmer

Styret vil se nærmere på verving av flere medlemmer.

 

 
Styremøte 28. februar 2022

 

Tilstede på Teams: Magnar, Gunhild, Anders og Bjørn Ottar. Ingen forfall.

 

Planlagt fysisk møte ble digitalt pga covid19-smitte.

 

Sak 1/2022 Årsmøte 2022

Styret ønsker å prioritere gode rammer for årsmøtet, og det ble besluttet at årets møte skjer på Teams søndag 24. april kl 20.00. I tillegg til vanlige årsmøte saker vil styret foreslå at det vedtas at styret starter en prosess med tanke på sammenslåing med Sørøyåsen Hytteforening.

 

Sak 2/2022 Påskeskirenn

NHEF er oppfordret av Nerskogen Grendelag til å formidle en invitasjon til deltagelse på Rennebu Snøfestival ved Nerskogen Grendahus på langfredag. Grendelaget vil også være takknemlig for litt praktisk bistand med gjennomføringen.

Styret mener dette er et meget godt tiltak og det besluttes at det ikke søkes etter noen som kan planlegge og gjennomføre et arrangement tilsvarende det som foreningen tidligere har stått bak. Oppfordring til å delta på Rennebu Snøfestival sendes ut til medlemmene!


På styremøtet ble også status delt i saker som ikke er oppe til beslutning. Dette gjelder medlemssituasjonen, stolheisen og pågående regulerings- og plansaker.