2012

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2012


Søndag 19. februar 2012 kl 1000 - 1200

Sted: Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Hans Gunnar Auganes


Styresak 1. 2012 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent


Styresak 2. 2012 Godkjenning av referat fra styremøte 10. nov 2011

Utkast til referat ble godkjent


Styresak 3. 2012 Andre referatsaker

Vegsaken:Grunneierne påanket 6. des 2010 vedtaket av 22. okt 2010 i Frostating jordskifteoverrett til lagmannsretten.  Saken blir ført for Eidsivating lagmannsrett (Hamar). Anken gjelder bruksordningen for vegsystemet, med vedtekter for et felles veglag, dvs pkt 4 i kjennelsen fra Sør-Trøndelag jordskifteretten. Lagmannsretten har i brev av 4. jan 2012 opplyst at det i løpet av høsten 2011 har vært flere kontakter mellom saksforberedende dommer og advokatene som representerer parter i saken. I brevet melder lagmannsretten at dersom saken ikke er forlikt innen 1. mars 2012, vil saksforberedelsen fortsette med sikte på snarlig avgjørelse.  Ivar Moen orienterte om nylige eposter mellom grunneiernes advokat (Oldren) og advokaten til en gruppe hytteeiere (Hovstad). Det framgikk av dette at grunneierne åpner et forlik, med bestemte føringer. Ivar Moen var ikke kjent med hvordan Hovstad-gruppen ville stille seg til dette utspillet fram til fristen 1. mars 2012.


Styret ber Ivar Moen om å foreslå at Svartdalsvegen ved Ola J Blokkum skriver en kort informasjonsartikkel om sakens stilling pr 1. mars, slik at denne kan legges ut på NHEFs nettsider som informasjon til medlemmene. Det tas sikte på at det skal gis en egen orientering om saken på årsmøtet.


Løypekjøring: Det er også til vinterferien i 2012 kjørt opp skiløyper i regi av Nerskogen løypeforening. Traséene er justert på enkelte steder, til fordel for hytteeierne som tidligere fikk sporene tett innpå tomtene sine. Løypene som går inne i naturreservatet er oppkjørt med skuter. Styret er svært positiv til skiløping i området. Når det gjelder verdien av oppkjørte løyper er det ulike syn blant medlemmene, spesielt for maskinpreparerte løyper. Styret forholder seg etter dette. I en artikkel på Løypeforeningens nettsider er NHEF tillagt ansvar for at Fylkesmannen har trukket tilbake dispensasjonen for å bruke løypemaskin i Skrikdalsløypa. Styret i Nerskogen Hytteeierforening har i en artikkel som er lagt ut på NHEFs nettsider, imøtegått denne påstanden. Artikkelen er forelagt Løypeforeningens leder. Styret har i artikkelen påpekt at Løypeforeningen har det hele og fulle ansvar for at oppkjøring av løyper skjer innenfor de vilkår som er fastsatt av Fylkesmannen. Styret i NHEF har påvist at vilkåret om ikke å hugge trær inne i reservatet ikke er oppfylt.


Styresak 4. 2012   Stolheisen og utlegging av klopper

       Stolheisen: Ivar Moen har orientert Odd Harald Eriksen, leder TTs driftsavdeling, om styrets ønsker for framtida for stolheisen over Minilla.  Eriksen har på TTs vegne stilt seg positiv til at TT påta seg ansvar for drift av stolheisen, som har en viktig funksjon i forhold til TTs rutenett. Eriksen antydet at dersom TT overtar ansvaret, vil det bli aktuelt med full fornyelse av utstyret, dvs plattformer, bukker, wire, osv.  Det tas sikte på at styret, stolheisgruppa og representanter for TT skal foreta en felles befaring av heisanlegget i løpet av juni måned.  Etter denne befaringen vil partene kunne drøfte videre driften av stolheisen skal ordnes.


Utlegging av klopper: Bjørn Hafskjold har fulgt opp denne saken i løpet av vinteren. Han har tegnet inn på kartet de fire strekningene som trenger klopper (planker)vest for stolheisen. Samlet lengde er om lag 100 m. TT er innstilt på å kjøpe inn nødvendige trematerialer og å bekoste transport av materialene fram til hver strekning. Styret anbefaler at materialene leveres til Kjell Lund på gården Høgseth på Nerskogen, og at han leies inn for å kjøre materialene helt fram med skuter. Ivar Moen melder tilbake til TT og Lund. TT har en bestemt modell for utforming og utlegging av klopper, som vil måtte følges. Selve utleggingen ønskes utført av frivillige. Styret ønsker at medlemmene utfører en dugnad for dette i juni, og vil melde fra om dette på årsmøtet og på nettsidene. Aktuelle tidspunkt: lørdag 16. og / eller 30. juni.  Hafskjold har hatt kontakt med Knut Vestbø i styret i Sørøyåsen hytteforening, som ønsker å bli med på slik dugnad. Styret er svært positive til dette.


Styresak 5. 2012 Forberedelse til årsmøte i 2012

Styret vedtok å innkalle til årsmøte skjærtorsdag 5. april 2011 kl 1700, i Moens hyttetun ved Svartdalstjønna. Følgende saksliste for årsmøtet i 2012 ble fastsatt:

1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og å underskrive protokollen.

3.Styrets årsberetning for 2011

4.Regnskap for 2011, med revisors beretning

5.Valg av

•to styremedlemmer for to år, etter innstilling fra valgkomiteen

•tre medlemmer i valgkomitéen for tre år, etter innstilling fra styret

•valg av revisor for to år, etter innstilling fra styret

6.Orientering om ankesak til Lagmannsretten vedrørende Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen

7.Orientering om utlegging av klopper i myrstrekninger vest for stolheisen.

8.Orientering om stolheisen og om framtidig rolle for TT og for NHEF.

9.Planlagte arbeidsoppgaver for styret i 2012 – 2013

10.Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer.

Saker må være meldt til styreleder senest 1 uke før årsmøtet, jf vedtektenes pkt 4.2.


Utkast til årsberetning fra styret for 2011 ble godkjent. 


Fordeling av oppgaver for styremedlemmene under årsmøtet: Ivar Moen skal forslås som møteleder, Hans Gunnar Auganes som referent. Åse Karin Aune tar sak 4. Sak 5 tar Ivar Moen seg av, i samarbeid med valgkomiteens leder. Ivar Moen kontakter Ola Blokkum med ønske om at han under sak 6 gir en orientering om vegsaken. Bjørn Hafskjold tar ansvaret for sak 7 og Ivar Moen for sak 8 og 9. Styret ønsker at innkalling sendes medlemmene pr 15. mars 2012. regnskap vedlegges, om nødvendig uten revisors beretning.


Styresak 6. 2012 Forberedelse av påskelunsj og skileik i 2012

Styret vil også i 2012 invitere medlemmene til sosialt påskearrangement ved Svartdalstjønna. Dette året velger styret å holde årsmøte og påskearrangement hver for seg.  Påskelunsj med skileik arrangeres påskeaften 7. april kl 1600 – 1800. Programmet blir: Lunsj med grilling, deretter skileik og til slutt premieutdeling. Ivar Moen ønsker velkommen, og leder arrangementet sammen med Bjørn Hafskjold. Snøen på møteplassen skal pakkes sammen slik som i de senere år. Ivar Moen tar kontakt med Kjell Lund som kan pakke snøen med skuter. Styret vil stille (med spader) på møteplassen langfredag kveld, for å forberede sitteplasser, sette opp grillene, og evt andre oppgaver.  Det skal brukes to griller, som tennes minst 120 min før grilløkta tar til. Ivar Moen har ansvaret for grillbriketter og tennvæske, og for opptenning av grillene. Skileiken planlegges av Ivar Moen, Åse Karin Aune og Bjørn Hafskjold tar ansvaret for planlegging og gjennomføring av skileiken. Ønske om premier til påskerennet vil bli meldt til medlemmene i invitasjonen til påskearrangementet, og på internettsidene. Styremedlemmene vil følge opp kontakten med medlemmer som kan antas å ha muligheter for å bidra med premier. Ivar Moen skal undersøke om reineiere kan delta med reinsdyr under arrangementet. Det skal lages plakater om påskearrangementet for oppslag i området. Leder og sekretær tar seg av dette. Styret ønsker at invitasjon sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet pr 15. mars 2012.


Styresak 7. 2012 Forberedelse til valg av styremedlemmer og medlemmer i valgkomitéen.

Til styret skal det velges to medlemmer for to år. Plassene som er på valg innehas nå av Åse Karin Aune og Hans Gunnar Auganes. Sistnevnte har opplyst at han ikke tar gjenvalg. Til valgkomiteen står alle tre medlemmer på valg.  Disse er: Tor Ytrehus, Oddlaug Moen Krag og Lisbeth Tangen. Styret skal fremme forslag til årsmøtet på medlemmer i valgkomitéen. Ivar Moen tar kontakt med valgkomiteens leder Tor Ytrehus for å forberede valgene.


Styresak 8. 2012 Styrets arbeidsoppgaver i 2012 - 13

Styret vil ha ansvaret for foreningens arbeid med å få lagt ut klopper på myrstrekk vest for stolheisen, i samarbeid med TT og med Sørøyåsen hytteforening.

Styret vil sammen med arbeidsgruppa for stolheisen arbeide vider med TT for å avklare framtidige ansvarsforhold for stolheisen.

Styret vil fortsatt søke å holde seg godt informert om forslag til nye eller til endrede reguleringsplaner for hytteområdet.

Styret vil forsøke å få gjentatt fjorårets fugleekskursjon, og legge opp til en eller flere andre lignende tiltak med tema som geologi, botanikk, og kulturminne (dyregraver).


Styresak 9. 2012 Neste styremøte

Det holdes styremøte skjærtorsdag 5. april kl 1000 på Nerskogen hos Bjørn Hafskjold. Arbeidsoppgaver for 2011- 2012 vil da være en hovedsak.


Hans Gunnar Auganes


Skjærtorsdag 5. april 2012 kl 1000 - 1200

Sted: Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Hans Gunnar Auganes

Dessuten deltok Tor Ytrehus, leder i valgkomiteen, under første del av møtet.


Styresak 10. 2012 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent


Styresak 11. 2012 Godkjenning av referat fra styremøte 10. nov 2012

Utkast til referat ble godkjent


Styresak 12. 2012 Andre referatsaker


Vegsaken: Grunneierne påanket 6. des 2010 vedtaket av 22. okt 2010 i Frostating jordskifteoverrett til lagmannsretten.  Saken blir ført for Eidsivating lagmannsrett (Hamar). Ivar Moen la fram kopi av brevveksling mellom advokat Oldren og advokat Hovstad. Av denne gikk det fram at begge advokater nå gikk inn for at lagmannsretten skulle oppheve vedtaket i jordskifteoverretten, slik at jordskifteoverretten kan ta en ny gjennomgang av saken.

Etterskrift: I brev av 18. april 2012 meddeler Eidsivating lagmannsrett at følgene domsslutning er gjort:  «Jordskifterettens vedtak oppheves».


Løypekjøring: Det har også til påskeferien i 2012 kjørt opp skiløyper i regi av Nerskogen løypeforening, med stor løypemaskin. Styret vil orientere om sitt syn på denne løypekjøringen, og på forholdet mellom løypeforeningen og styret i NHEF. Styret holder seg til at det er ulike syn blant medlemmene til løypekjøring.


Privat forslag til endret reguleringsplan for Sørøyåsen – delplan Tjønnenget. Privat forslag til slik plan er utarbeidet for grunneierne Alf E Lånke og Siv Remetun. Forslaget er innsendt til Rennebu kommune, for videre behandling. Administrasjonen i kommunen har innstilt på at forslaget ikke skal legges ut til offentlig ettersyn, bl a under henvisning til at forslaget ikke kan iverksettes uten endringer i overordnede bestemmelser for området. Et flertall i Utvalg for miljø, teknikk og landbruk har i møte 2. mars 2012 sluttet seg til administrasjonens forslag. Utvalgets to representantene fra Senterpartiet foreslo at behandlingen av forslaget skulle utsettes inntil videre. Kommunestyret vil få saken til behandling i møte 20. mai 2012. Det private reguleringsforslaget omfatter 36 nye tomter i det aktuelle området, der det fra før er 8 tomter / hytter. Under behandlingen av ny reguleringsplan fra til 2006 ble det i en fase foreslått 6 nye tomter i området, men rådmannen gikk inn for å sløyfe alle nye tomter i dette området. Det var enighet i styret om at innregulering av flere tomter, samt anlegging av bilveier, i dette området bør unngås. Ikke minst for å beholde området langs elvebredden som sammenhengende åpent og tilgjengelig ferdselsareal for turgåere.  Når grunneiere har tatt arbeid og kostnad med å få utarbeidet privat reguleringsforslag, kan en ikke se bort fra at de vil gjøre flere forsøk på å få gjennomslag for sine utbyggingsplaner. Styret vil orientere årsmøtet om saken.


Styresak 13. 2012 Stolheisen og utlegging av klopper

Stolheisen: Det tas sikte på at styret, stolheisgruppa og representanter for TT skal foreta en felles befaring av heisanlegget i løpet av juni måned.  Ivar Moen tar ny kontakt med TT for å få avtalt tidspunkt. Etter denne befaringen vil partene kunne drøfte videre driften av stolheisen skal ordnes.


Utlegging av klopper: Bjørn Hafskjold har fortsatt fulgt opp denne saken. Han har hatt kontakt med Vestbø i Sørøyåsen hytteforening. Han har bedt TT om å orientere grunneier Bruholt om planene for utlegging av klopper. Hafskjold påpekte at tidlig vårløsning i Minilla har mgjort det svært vanskelig å kunne få kjørt fram materialer til vestsida av elva i inneværende snø-sesong. På grunn av dette og ettersom godkjenning fra Fylkesmannen ennå ikke er klar, så må det være riktig å vente med utlegging til sommeren 2013.


Styresak 14. 2012 Forberedelse til årsmøte 5. april 2012

Innkalling med vedlegg ble sendt ut før 20. mars.


Innstilling på medlemmer i valgkomiteen og på revisor: Styret innstiller på at årsmøtet velger som medlemmer i valgkomiteen for 3 år:

Tor Ytrehus, Lisbeth Tangen og Hans Gunnar Auganes. Videre innstilles Tor Ytrehus som leder i komiteen for ett år.

Som revisor innstilles Jan Hovde for 2 nye år.


Styresak 15. 2012 Gjennomgang av opplegg for påskearrangementet, og fordeling av oppgaver

Invitasjon til medlemmene til sosialt påskearrangement ved Svartdalstjønna ble sendt ut sammen med innkalling til årsmøte. I betraktning av at værmeldinga ikke gir utsikter til værforhold som passer for utendørs lunsj, bestemte styret at arrangementet skulle forenkles til bare å omfatte skileik, med premieutdeling. Bjørn Hafskjold og Åse Karin Aune påtok seg å stå for opplegg og ledelse av arrangementet.


Styresak 16. 2012 Medlemsstatus

Åse Karin Aune opplyste at medlemslista pt omfatter 54 navn. Innbetaling av kontingent er ikke ajour. Hun vil sende giroblanketter til medlemmer som ennå ikke har betalt kontingent for 2011 og / eller 2012. Det er ønskelig med fornyet innsats for å få flere hytteeiere som medlemmer.


Styresak 17. 2012 Styrets arbeidsoppgaver i 2012 - 13

Styret vil på årsmøtet orienterte om følgende planlagte arbeidsoppgaver:

Kontakt og samarbeid med TT om mulig overføring av ansvaret for stolheisen

Forberedelse for mulig utlegging av klopper i myra ved stolheisen

Oppfølging av eventuelle forslag til nye, eller endringer i, regulerings-planer og -bestemmelser i området

Videre tilbud om temaekskursjoner, jf fugleekskursjon i 2011. Bjørn Hafskjold kontakter Lisbeth Tangen om ny fugleekskursjon.


Styresak 18. 2012 Neste styremøte

Det holdes styremøte 18. august 2012 kl 1800 på Nerskogen hos Bjørn Hafskjold.


Hans Gunnar Auganes


Lørdag 30. juni 2012 kl 1215 - 1315

Sted: Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna på Nerskogen

Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Dessuten deltok tidligere styremedlem Hans Gunnar Auganes.

Nyvalgt styremedlem Marianne Hassel var forhindret fra å delta i møtet.


Mellom kl 1000 og 1200, før styremøtet begynte, ble det sammen med representant for Trondhjems Turistforening gjennomført møte om og befaring av tilretteleggingen for personferdselen over Minilla ved nåværende stolheis. Notater fra møte / befaring vedlegges møtereferatet.


Styresak 19. 2012Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent


Styresak 20. 2012Godkjenning av referat fra styremøte 5. april 2012

Utkast til referat ble godkjent


Styresak 21. 2012Andre referatsaker


Vegsaken: Etter at domsslutningen i april 2012 fra Eidsivating lagmannsrett, er det ikke kommet noen vurdering av situasjonen for Svartdalsvegen veglag. Styrets leder har uten resultat etterlyst en redegjørelse fra veglagets styreleder. I slutten av mai utarbeidet styrets medlemmer selv en kort redegjørelse, som er lagt ut på NHEFs hjemmesider. Ivar Moen orienterte om at det tidlig i juni en kort tid var plassert et kjøretøy som sperring i Svartdalsvegens nedre del. Styret forstår det slik at partene er innforstått med at det også i 2012 kan kjøres på Svartdalsvegen som tidligere, i påvente av endelig rettslig avklaring av vegsaken.


Privat forslag til endret reguleringsplan for Sørøyåsen – delplan Tjønnenget. Det private reguleringsforslaget omfatter 36 nye tomter i det aktuelle området, der det fra før er 8 tomter / hytter. Et flertall i kommunens Utvalg for miljø, teknikk og landbruk sluttet seg i møte 2. mars 2012 til administrasjonens tilrådning om at reguleringsforslaget ikke skulle legges ut til offentlig ettersyn. Det var i april antatt at kommunestyret ville få saken til behandling i møte 20. mai 2012. Saken er ennå ikke kommet opp for kommunestyret.


Styresak 22. 2012   Stolheisen og klopper på vestsida opp mot Svartdalssetervegen


Stolheisen: Under befaringen sammen med representant for TT, ble stolheisen besiktiget. TT vil stå for funksjonskontrollen av stolheisen.  Nødvendig vedlikehold på anlegget sommeren 2012 vil etter ønske fra NHEF bli utført av Kjell Lund og Tor Bustad. Disse kan tilkalle assistanse fra andre i foreningens arbeidsgruppe for heisdriften. Disse er pt Ivar Moen, Tor Bustad, Magne Grendal og Åge Rundberget.  Styrets leder påtok seg å sørge for utforming og oppsetting av informasjonsplakat på hver side av stolheisen.


Klopper på vestsida av stolheisen opp mot Svartdalssetervegen: Bjørn Hafskjold har fulgt opp denne saken. Han holder kontakt med Knut Vestbø i Sørøyåsen hytteforening. Etter dagens møte med representant for TT er det avklart at TT og NHEF er enige om at det er behov for klopper på dette stedet. TT tar seg av kontakt med myndighetene og med grunneierne. Tillatelse fra Fylkesmannen er allerede innvilget. TT tar seg videre av anskaffelse, framkjøring og kostnader for materialer. NHEF vil sammen med Sørøyåsen hytteforening gjennomføre dugnad for utleggingen av kloppene. Det forventes at dette arbeidet kan utføres sommeren 2013. 


Styresak 23. 2012  Neste styremøte

Neste styremøte berammes senere. Det vil være hensiktsmessig at møtet holdes på Nerskogen samme dag som årsmøtet i Svartdalsvegen veglag. Det er pt ikke kjent når dette møtet skal holdes.


Hans Gunnar Auganes

Referent


Lørdag 25. august 2012 kl 1900 - 2100

Sted: Marianne Hassels hytte ved Svartdalsveien på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Marianne Hassel

Dessuten deltok tidligere styremedlem Hans Gunnar Auganes i første del av styremøtet.


Styresak 24. 2012 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 25. 2012 Godkjenning av referat fra styremøte 30. juni 2012

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 26. 2012 Ansvarsfordeling i styret

Ansvarsfordeling i styret ble som følger:

Ivar Moen:Styreleder

Bjørn Hafskjold:    Foreningens hjemmeside

Åse Karin Aune:    Kasserer og medlemsoversikt

Marianne Hassel:   Styrereferent


Styresak 27. 2012 Økonomi og medlemsstatus

Det sendes giro til Trondhjems Turistforening for div. utgifter.


Nerskogen hytteeierforening har 52 registrerte medlemmer. Det ble utsendt purring til de som ikke hadde betalt. Purringen fikk positiv respons.


Styresak 28. 2012 Referatsaker


Stolheisen: Etter befaring den 30. juni ble det enighet om innkjøp av nye trinser. Nytt tau var allerede innkjøpt og montert. De nye trinsene fungerte dårlig med det nymonterte tauet. Det ble derfor besluttet å smøre opp de gamle trinsene. Nytt sett trinser og tau ligger klar for montering til senere bruk. Materialkostnad på nye trinser og tau viderefaktureres Trondhjems Turistforening.


Panoramabilder: Nerskogen Landhandel har kjøpt til sammen 40 av Bjørn sine panoramabilder for videresalg. Foreningen har i tillegg et restlager på 30 bilder som tilbys for salg på årsmøtet.


Årsmøte i Svartdalsveien veilag: Flere hytteeiere deltok på årsmøtet i Svartdalsveien veilag. Tre av styremedlemmene i Nerskogen Hytteeierforening deltok. Det kom ikke fram momenter av vesentlig betydning for våre medlemmer. For øvrig viser vi til veilagets referat fra møtet.


Styresak 29. 2012 Arbeidsoppgaver 2. halvår

1.Videre samarbeidsprosjekter med Trondheims Turistforening.

2.Følge opp endringer, og eventuelt nye planforslag i Rennebu kommune.

3.Kontinuerlig arbeid med medlemsverving. Det er mange hytteeier vi gjerne skulle hatt som medlemmer.

4.Valgkomiteen innkalles til neste styremøte.

5.Arbeid med planlegging av temaekskursjoner, både for voksne og barn.


Styresak 30. 2012  Neste styremøte

Neste styremøte holdes tirsdag 13. november 2012 kl 19:00 hos Bjørn i Tillerringen 54. 


Nerskogen 10. november 2012


Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Åse Karin Aune, Marianne Hassel


Lørdag 10. november 2012 kl 1400 -1600

Sted: Ivar Moens hytte, Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Marianne Hassel

Styremedlem Åse Karin Aune var forhindret fra å delta på møtet.


Styresak 31. 2012 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 32. 2012 Godkjenning av referat fra styremøte 25. august 2012

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 33. 2012 Referatsaker

Skriv fra Jordskifteoverretten 01.11.2012. Ivar forhører seg om hvilken sak som skal tas opp på nytt, om det gjelder hele saken, eller kun ankesaken i tidligere dom.


Stolheisen. Minilla er frosset til og stolheisen ble stengt i dag, 10.11.


Styresak 34. 2012 Medlemsstatus og tiltak for medlemsverving

Det har ikke vært utmeldinger og det er pr. dd. 52 medlemmer i Nerskogen Hytteeierforening. Ivar sender brev til nye hytteeiere. Valgkomiteen er oppfordret til å holde et forberedende møte før neste styremøte. Det ble besluttet å lage en liten informasjonsbrosjyre om foreningen, dens formål og tiltak. Bjørn lager utkast til tekst, han har også en del bilder som kan brukes til layout på brosjyren. Målet er å få brosjyren klar til årsmøtet.


Styresak 35. 2012 Hjemmesiden

Bjørn legger de siste møtereferatene ut på hjemmesiden. Hjemmesiden har jevnt besøk og bør få en oppgradering og ansiktsløft.


Styresak 36. 2012 Årsmøtet 2013

Nerskogen Hytteeierforening har hatt som tradisjon å avvikle årsmøte og familieaktiviteter på samme dag. Som en prøve ble årsmøtet 2012 fordelt over to dager, en møtedag og en aktivitetsdag. Styret er enig om å gå tilbake til den gamle ordningen slik at årsmøtet 2013 arrangeres påskeaften, lørdag 30. mars. Start kl. 14.00 med skirenn, deretter grilling/årsmøte. Avsluttes med premieutdeling. Styret tar ansvar for arrangementet.


Styresak 37. 2012 Prioriterte arbeidsoppgaver 2013

Oppfølging av kloppene på vestsiden av stolheisen, utkjøring og montering.   

Distribusjon/utdeling av vår nye brosjyre

Temaaktiviteter


Styresak 38. 2012 Temaaktiviteter

Styret prøver å gjennomføre snøhulebygging med overnatting. Bjørn knytter til seg medhjelpere/instruktører. Planlagt dato er fredag 29. mars (Påsken 2013) Styret planlegger også en sommeraktivitet med overnatting i telt som er mer rettet mot småbarnsfamilier. Planlagt tidspunkt før skolestart i august. I forbindelse med denne helgen skal vi prøve å gjennomføre et enkelt kurs i naturfotografering. TTF kontaktes i forbindelse med begge arrangement vedrørende erfaring og materiell.


Styresak 39. 2012  Neste styremøte

Neste styremøte legges til vinterferien, søndag 17. februar 2013 kl.10.00 på hytta til Bjørn.

         

Nerskogen 10. november 2012


Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Marianne Hassel