2021

Protokoll fra årsmøte 2021 i Nerskogen hytteeierforeningTid: Mandag 22.mars 2021

Møtet ble holdt digitalt via Teams

Referent: Gunhild Meek JohansenTil stede:

Bjørn Ottar Lervik, Kristin Skog, Rune Devold og Gunhild Meek Johansen (alle i styret), Hans Gunnar Auganes, Ivar Moen, Jøran Ødegård, Kristine Bodal Solem, Mette Frodigh, Ole Martin Norderhaug, Iselin Haug, Jan Hovde, Astrid Meek Johansen, Lars Ramberg, Finn Ramberg.Saksliste:

 

 1. Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Ingen innvendinger mot innkallelsen, som er godkjent.

 

 1. Valg av to medlemmer for å underskrive protokollen.

Vedtak: Astrid Meek Johansen og Ole Martin Norderhaug ble valgt.

 

 1. Styrets årsberetning for 2019-2020

Vedtak: Rune Devold gjennomgikk årsberetningen. Styret er ikke konstituert, men har avholdt flere møter digitalt, og har fungert godt. Vesentlig sak er at i september, ble det enighet etter anbefaling fra avtroppende medlemmer av styret å avslutte avtalen om vedlikeholdet av stolheisen over Minilla. Avtale ble sagt opp.

Vi har hatt et forberedende arbeid rundt endringer av vedtektene i styret.

Vi har også driftet hjemmeside og facebookside. Vi har vesentlig flere facebookmedlemmer enn foreningsmedlemmer.Det kan være positivt å verve flere medlemmer til foreningen.

 

 1. Regnskap for 2019 og 2020

Begge år er gjort opp med overskudd. Ikke holdt årsmøte eller arrangement i 2020 grunnet pandemi. Det ble derfor ikke sendt ut påminnelse om kontingent. Noen har likevel betalt.  Vi har ca 32000 kr. på bok.

 

 1. Styrets forslag til vedtektsendring

Bjørn Ottar Lervik redegjør for forslag til vedtektsendringer.

Det kom flere kommentarer og etter flere gode diskusjoner angående nedslagsfelt for NHEF samt dato og tidspunkt for årsmøte, ble det gjort noen små endringer. Etter avstemning ble alle endringene i vedtektene enstemmig vedtatt.

 1. Medlemskontingent for 2021

Vedtak: Styret ønsker å sette kontingent ned til 100 kr, dette grunnet få utgifter. Påminnelse blir sendt ut av kasserer. VIPPS til 559304. Kontonummer: 4200 54 90639

 

  1. Styremedlem Gunhild Meek Johansen- valgperioden forlenges med et år til styremøtet 2022.
  2. Styremedlem Bjørn Ottar Lervik- valgperioden forlenges med ett år til styremøtet 2022.
  3. Innstilt som nye styremedlemmer er Magnar Bogen og Anders Reitan for 2 år (2021-2023) Innstilt som styreleder- Bjørn Ottar Lervik for 1 år til 2022.
  4. Valg av leder for valgkomiteen-styret foreslår Hans Gunnar Auganes for ett år til 2022.
  5. Valg av revisor-styret foreslår Jan Hovde. Vedtatt.

 

 1. Eventuelle saker som ønskes tatt opp av medlemmer. Det har kommet inn to saker innen fristen.
  1. Status vedrørende stolheisen

Artikkel om stolheisen i OPP som sier at styret i NHEF vil erstatte heisen med bru. Lervik ringte grunneier og avkreftet dette. De har forståelse for at vi sa opp avtalen om vedlikehold. Det er formidlet til Bruholt at NHEF vil beholde stolheisen.Stolheisen ligger under ansvarsområdet til taubaneverket. De vil ha stolheisen revet, men dette er klaget på. Utfall av dette er ikke klart. Det har vært kontakt mellom kommune, områdeforvaltning, TT og grunneiere angående stolheisens fremtid. Skal det bygges bru, vil grunneier ha mulighet for melketransport.Mange hytteeiere etterspør at styret prøver å finne en løsning for stolheisen, evt et alternativ. Vi har noen hytteeiere på den andre siden av Minilla, som naturligvis er veldig avhengig av stolheisen for transport over elva. Styret skal følge opp dette, til tross for at vi ikke har en formell rolle angående stolheisen etter at vi sa opp avtalen om vedlikehold. Styret har forståelse for at dette er noe som opptar de fleste hytteeiere i foreningen.Tidligere styreleder Ivar moen har over mange år hatt ansvaret for vedlikeholdet av stolheisen. De siste årene har ferdsel med heisen økt betraktelig, da TT har sin trase inn i Trollheimen via denne. Dette har gjort dette til et stort ansvar, spesielt siden det har vært uklart hvem som er ansvarlig hvis det skulle skje en alvorlig ulykke.En stor takk til Ivar og de andre som har bidratt i en utmerket jobb med vedlikehold av stolheisen til glede for små og store turgåere i Nerskogen!

 

 1. Status vedrørende nytt hyttefelt i vårt område.

Hytteutbygging er noe som opptar de fleste hytteeiere. Det er mange planlagte hyttefelt i vårt nedslagsfelt, og flere frykter at dette er begynnelsen på stor og invasiv hyttebygging fremover  Det er ønsket at det nye styret involverer seg i slike saker.

Vi har gitt en stemme ang utbygging av Herremskjølen, som ikke ble hørt.

Kommunens arealplan er lite presis. Det mangler en helhetlig plan fra rennebu kommune om hvordan de ser for seg hytteutbyggingen fremover. NHEF har etterspurt denne .Styret har diskutert hytteutbygging flere ganger på styremøter. Styrets syn på dette er at vi må forvente oss noe utbygging, men kommer til å protestere på invaderende og store hytteprosjekter i vårt nærområde. Det nye styret kommer til å følge med på fremtidige hytteutbygginger.

Takker alle som stilte opp på det første digitale årsmøtet!

 

 

Underskrift av medlemmer:
Ole Martin Norderhaug

Astrid Meek Johansen