2011

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2011


Søndag 20. februar 2011 kl 0900 - 1100

Sted: Hos Hans Gunnar Auganes på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Hans Gunnar Auganes


Styresak 1. 2011 Godkjenning av innkalling til styremøtet


Styresak 2. 2011 Godkjenning av referat fra styremøte 10. nov 2010

Utkast til referat ble gjennomgått og godkjent


Styresak 3. 2011 Andre referatsaker

•Vedr brev av 9. feb 2011 fra adv Jan E Todal, som pr 15. feb 2011 er oversendt til styremedlemmene fra adv Bjørn Hovstad. 

Brevet er oversendt hytteeier Ola Blokkum for videre oppfølging. 


•Vegsaken: Dommen av 22. okt 2010 i Frostating jordskifteoverrett ga ikke grunneierne medhold i deres krav. Grunneierne har 6. des 2010 påanket dommen til lagmannsretten. Saken vil bli ført for Eidsivating lagmannsrett (Hamar). Det er ikke kjent når saken blir tatt opp til behandling i lagmannsretten.

Det tas sikte på at det blir gitt en orientering om status på årsmøtet.


•Coop-butikken på Nerskogen stengte 15. jan 2011. Lokale krefter er i gang med å starte butikk i de samme lokalene. Det tas sikte på åpning før påske.

•Det er til vinterferien kjørt opp skiløyper i regi av Nerskogen løypeforening. Traseene er justert på enkelte steder, til fordel for hytteeierne som tidligere fikk sporene tett innpå tomta.


Styresak 4. 2011 Forberedelse til årsmøte i 2011

A.Innkalling til årsmøte

Utkast til innkalling utarbeidet av sekretæren ble gjennomgått og justert, jf vedlagt innkalling.


Følgende saksliste for årsmøtet 23. april 2011 kl 1500 ble fastsatt:


1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

3.Styrets årsberetning for 2010

4.Regnskap for 2010, med revisors beretning

5.Valg av

•to styremedlemmer for to år, etter innstilling fra valgkomiteen

•leder i styret, etter innstilling fra valgkomiteen

•leder i valgkomitéen for ett år, etter innstilling fra styret

6.Orientering om ankesak til Lagmannsretten vedrørende Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen

7.Orientering om planlagt fugleseminar

8.Planlagte arbeidsoppgaver for styret i 2011 – 2012

9.Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer.

Saker må være meldt til styreleder senest 1 uke før årsmøtet, jf vedtektenes pkt 4.2.


B.Fastsetting av årsberetning fra styret for 2010

Leder hadde utarbeidet utkast til årsberetning, som ble gjennomgått og justert. Årsberetningen vedlegges referatet.


C.Regnskap for 2010

Åse Karin Aune opplyste at regnskapet ikke var fullført ennå. Hun antok at revidert regnskap ville være ferdig 15. mars. Hun påregnet et positivt resultat. Ivar Moen påtok seg å skrive tekst til note om inntekter og kostnader tilknyttet stolheisen.


D.Fordeling av oppgaver for styremedlemmene under årsmøtet

Ivar Moen tar ansvaret for sak 1, 2 og 3. Åse Karin Aune tar sak 4. Sak 5 tar Ivar Moen seg av, i samarbeid med valgkomiteens leder.

Ivar Moen kontakter Ola Blokkum med ønske om at han under sak 6 gir en orientering om vegsaken. Bjørn Hafskjold tar ansvaret for sak 7 og 8. Sak 9 får Ivar Moen ansvaret for.


Styresak 5. 2011 Forberedelse av påskearrangement 2011

Påskearrangement 2011 avholdes påskeaften 23. april kl 1500 – 1800.

Programmet blir: Årsmøte, lunsj med grilling og skileik.

Årsmøtet gjennomføres parallelt med lunsjen før skileiken.

Styret er glad for gruppen som hadde ansvaret for skileiken i 2009 og 2010, også er villige til å stå for dette også i 2011.

Snøen på møteplassen skal pakkes sammen slik som i fjor. Ivar Moen tar kontakt med Kjell Lund som kan pakke snøen med skuter.

Det skal brukes to griller, som tennes minst 120 min før grilløkta tar til.

Ivar Moen har ansvaret for grillbriketter og tennvæske, og for opptenning av grillene

Ønske om premier til påskerennet vil bli meldt til medlemmene i invitasjonen til påskearrangementet, og på internettsidene.

Siri Moen gis fullmakt til å kjøpe egnede premier til barna for kr 500.

Styremedlemmene vil følge opp kontakten med medlemmer som kan antas å ha muligheter for å bidra med premier.

Styret ber om at Lisbeth Tangen og Siri Moen tar seg av utvelgelse og overrekkelse av premier, når resultatene blir opplest etter skileiken.

Styret vil stille (med spader) på møteplassen langfredag kveld, for å forberede sitteplasser, sette opp grillene, og evt andre oppgaver. 


Det skal lages plakater om påskearrangementet for oppslag i området. Leder og sekretær tar seg av dette.


Styresak 6. 2011 Drøfting av mulige tiltak for verving av nye medlemmer.

Styret oppsummerte erfaringene fra verveaktivitetene i foregående to år.

Det er kommet en god del nye medlemmer, og styret håer at disse vil fortsette som medlemmer.

Det er tydelig at det er vanskelig å verve medlemmer i de nye hyttefeltene omkring vinterparkerings-plassen.

Styret mener at det i det kommende år vil være best å konsentrere seg om å ta personlig kontakt med hytteeiere som styremedlemmene kjenner eller treffer under hytteoppholdene. En aktuell målsetting på 10 nye medlemmer fram til neste årsmøte ble nevnt. Kasserer sørger for at styremedlemmene kan ha innbetalingsblanketter for kontingent for hånden.


Styresak 7. 2011 Neste styremøte

Det holdes styremøte lørdag 16. april kl 0900 på Nerskogen hos Ivar Moen. Arbeidsoppgaver for 2011- 2012 vil da være en hovedsak.


Utkast ved Hans Gunnar Auganes


Lørdag 16. april 2011 kl 0900 - 1130

Sted: Hos Ivar Moen på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Hans Gunnar Auganes


Styresak 8. 2011 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent


Styresak 9. 2011 Godkjenning av referat fra styremøte 20. februar 2011

Utkast til referat ble godkjent


Styresak 10. 2011 Andre referatsaker

1. Vedrørende regnskapet for 2010.

Styret konstaterte at foreningens pengebeholdning er på vel 30.000 kr, og at den er økende. Styret drøftet om det er hensiktsmessig for NHEF å ha en sum av slik størrelse stående i banken. Det var enighet om at det kan oppstå situasjoner da det vil være nyttig for foreningen å ha en slik reserve. Foreningens ansvar for stolheisen kan bety store utlegg i enkeltår, utlegging av klopper i myra sør for stolheisen kan vise seg avhengig av at foreningen finansierer materialer og transport. En økonomisk reserve gjør det også mulig å følge opp medlemsinnspill til nye tiltak til beste for miljø og trivsel.


2. NHEFs styre er registrert av Brønnøysundregistrene pr 24. mars 2011


3. Vegsaken: ga ikke grunneierne medhold i deres krav. Grunneierne har 6. des 2010 påanket dommen av 22. okt 2010 i Frostating jordskifteoverrett til lagmannsretten. Saken føres for Eidsivating lagmannsrett (Hamar). Advokat Bjørn Hovstad har på vegne av en gruppe hytteeiere krevd saken avvist. Grunneiernes advokat har imøtegått dette kravet. Lagmannsretten ventes i første omgang å ta standpunkt til spørsmålet om avvisning.


4. Coop-butikken på Nerskogen stengte 15. jan 2011. Lokale krefter har i begynnelsen av april åpnet Nerskogen landhandel i de samme lokalene. Styrets leder som har besøkt butikken, ga rosende omtale


5. Nettsidene til foreningen har jevnt noe stigende besøk. Nettsidene kan nå også nås på adressen www.nerskogenhytteeierforening.no


6. Bjørn Hafskjold refererte fra kontakt med Trondheim Turistforening(TT) om muligheter for å få tillatelse til å legge ut “klopper” i myra vest for stolheisen. Begrunnelsen vår for dette tiltaket, nemlig at økende gangtrafikk over myra medfører at stadig bredere felt i myra blir tråkket i stykker, antas å være akseptabel for Fylkesmannen. TT har i gang et større prosjekt for å få tillatelse til å legge ut “klopper” flere steder i Trollheimen, og kan ta tiltaket i vårt område med i dette prosjektet mht å skaffe tillatelser. Hytteforeningen ønsker å bidra med dugnadsinnsats ved utlegging av klopper. Bjørn Hafskjold følger opp kontakten med TT. Han tar bilder av stien opp fra stolheisen når snøen er borte, og videresender dem til TT for bruk når søknad utarbeides. TT har en ruteinspektør med base i Oppdal, som kan komme og se på forholdene ved Stolheisen.


7. Bjørn Hafskjold opplyste at Lisbeth Tangen er villig til å lede en ekskursjon for fugleinteresserte rundt Svartdalstjønna og Søvasstjønna i pinsehelga i inneværende år. Hun vil informere om dette på årsmøtet.


8. Bjørn Hafskjold nevnte at stipendiat Bjørn Stokke ved NTNU kan være villig til å gi en forelesning om gjøkens egenart for interesserte.


9. Medlemslista ble gjennomgått. Lista er nå oppdatert, og omfatter 55 medlemmer. De aller fleste medlemmer nås med epost.


10. I denne skisesongen er verken Svartdalveien eller veiene V3 og V4 brøytet opp.  Dette har vært svært positivt for ferdselen på ski og med pulk i området.


11. Veien merket “privat” i forlengelsen av vei V2 fra fylkesveien har vært brøytet i hele vinter. Denne veien må forventes å bli brøytet i alle år. Henvendelser fra foreningen til brøyteansvarlige med ønske om tilrettelegging av krysningspunkt for skiløype mot Herremsmyra har dessverre ikke gitt konkrete resultater. I påsken i år har enkelte hytteeiere gjort personlig dugnad ved å skyfle snø ut i veien og slik laget et krysningspunkt.


12.Foreningen har fått laget 12 eksemplarer i format 100 cm X 30 cm av et panoramabilde Bjørn Hafskjold har laget av utsikten fra Svarthetta, både for sommer og vinter. Et eksemplar vil bli gitt som gave til den nylig åpnede Nerskogen landhandel.


Styresak 11. 2011 Forberedelse til årsmøte 23. april i 2011

• Innkalling til årsmøte er utsendt

• Regnskap er sendt ut separat, også innen fristen på14 dager før møtet

• Plakater for opphengning på egnede steder i området ble fordelt på styremedlemmene

• Årsmøtet åpnes og ledes av Ivar Moen. Han foreslår to medlemmer til å være de som skal underskrive protokollen etter møtet. Hans Gunnar Auganes fører protokoll.

• Ivar Moen leser / gjennomgår årsberetningen.

• Åse Karin Aune leser opp regnskapet og revisors beretning

• Ivar leder valget. Tor Ytrehus legger fram valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer og leder. Ivar legger fram styrets forslag om gjenvalg av Tor Ytrehus i et år som leder i valgkomiteen.

• Dersom Ola Blokkum er til stede bør han ta orientering om veisaken, dersom ikke tar Bjørn Hafskjold oppgaven

• Lisbeth Tangen orienter om mulig fugleseminar

• Ivar Moen informerer om planlagte arbeidsoppgaver for styret i kommende år

• Det er ikke innkommet ønske fra medlemmer om å få tatt opp andre saker

• Ivar Moen hever møtet, og tar ledelsen av Åpent forum umiddelbart etterpå.


Styresak 12. 2011 Fordeling av oppgaver knyttet til påskearrangementet 23. april

• Styret vil stille (med spader) på møteplassen ved tjønna langfredag kl 1800, for å forberede sitteplasser i snøen, sette opp grillene, og evt andre oppgaver.  Kjell Lund engasjeres for å pakke sammen snøen på møteplassen med skuter, og for å kjøre opp trase for skiløype rundt tjønna.

• I løypa blir det 8 poster med oppgaver. Hver av styremedlemmene bidrar med to oppgaver. Familien Moen tar ansvaret for å henge opp ballonger og oppgaveplakater på de enkelte poster i løypa. Likeledes for å forberede utfyllingsark for som deltakerne har med på sin tur gjennom løypa.

• Ved målgang skal utfylte ark samles inn og poengsettes, resultatliste settes opp, og premier deles ut. To panoramabilder av utsikten fra Svarthetta brukes som hovedpremier.

• Styret har bedt om at Lisbeth Tangen og Siri Moen tar seg av utvelgelse og overrekkelse av premier, når resultatene blir opplest etter skileiken.

• Grillen tennes av Ivar Moen kl 1300.


Styresak 13. 2011Styrets arbeidsoppgaver i det kommende året

1. Forberedelse av utlegging av klopper i myra ved stolheisen

2. Dugnadshelg - lørdag  2.juli 2011 - for vedlikehold av stolheisen

3. Oppfølging av eventuelle forslag til nye eller endringer i reguleringsplaner og – bestemmelser i området

4. Oppstart av dugnadsgruppe for tilrettelegging av krysningspunkt for skiløype over vei merket “privat” ved Herremsmyra.

5. Oppfølging av tiltak som fugleekskursjon i 2011


Styresak 13. 2011 Neste styremøte

Neste styremøte skal holdes 20. august 2011 på Nerskogen.


20. april 2011, referat ved Hans Gunnar Auganes


Lørdag 10. sept 2011 kl 1900 - 2030

Sted: Hos Ivar Moen på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Hans Gunnar Auganes

Forfall:

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune


Styresak 14. 2011 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent


Styresak 15. 2011 Godkjenning av referat fra styremøte 16. april 2011

Utkast til referat med endringer ble godkjent


Styresak 16. 2011 Andre referatsaker

1.Vegsaken: Saken føres for Eidsivating lagmannsrett (Hamar). Advokat Bjørn Hovstad har på vegne av en gruppe hytteeiere krevd saken avvist. Lagmannsretten ventes i første omgang å ta standpunkt til spørsmålet om avvisning. Behandlingen trekker i langdrag.


2.Kontakt med Trondheim Turistforening(TT) om muligheter for å få tillatelse til å legge ut “klopper” i myra vest for stolheisen. Hans Gunnar Auganes refererte fra kontakt med Sørøyåsen hytteeierforening (SHEF) ved Jan-Håkon Bekkavik om  deres kontakt med TT om samme sak. Hos SHEF er det Knut Vestbø som har ansvaret for kontakt med TT om saken. Fra Bekkavik er det opplyst at TT skal ha sagt seg villig til å bidra til dekning av kostnader til til materialer til “klopper”. SHEF er innstilt på å delta i arbeidet med utlegging av planker. Hos oss i NHEF har Bjørn Hafskjolds ansvaret for kontakten med TT, og han har drøftet spørsmålet med løypeansvarlig hos TT, og forstått at spørsmålet om tillatelse til utlegging av klopper først må avklares. Hans Gunnar Auganes orienterer Bjørn Hafskjold om informasjon fra SHEF, og anbefaler direkte kontakt med Knut Vestbø i SHEF.


3.Fugleekskursjon pinseaften 11. juni 2011:  Interesserte medlemmer deltok på fuglevandring i vårt hytteområde på Nerskogen. Turen ble ledet av Lisbeth Tangen, og var i følge styremedlem Åse Karin Aune svært vellykket.


4.Vedlikehold av stolheisen - Dugnad - lørdag  2.juli 2011

På dugnaden deltok Ivar Moen, Magne Grendal, Kjell Lund, Åge Rundberget og Hans Gunnar Auganes. Bærewiren ble strammet, og det ble anbragt flere steiner rundt og over innfestingen av wiren. Det ble konstatert at topp-planken på heisbukken på øst-siden var svekket av begynnende råte. Bukken ble forsterket slik at wiren fortsatt ligger trygt på bukken. Det ble ikke byttet trekksnor, ettersom det ble bedømt som forsvarlig å fortsette med den gamle snora inntil videre. Jf styresak 17 nedenfor.


5.Styret opptok under årsmøtet bestilling på 7 eks av panoramabildet som Bjørn Hafskjold har laget av utsikten fra Svarthetta, både for sommer og vinter. Et eksemplar er blitt gitt som gave til den nylig åpnede Nerskogen landhandel. Bjørn Hafskjold har oppdatert bildet med navn på fjelltoppene. Ivar Moen har mottatt bestilling på 10 eks fra butikken. Det ble besluttet å kjøpe 30 eks av bildet for salg til medlemmer og andre interesserte. Det forventes samme innkjøpspris som før påske. Hans Gunnar Auganes tar seg av dette.


Styresak 17. 2011 Vedlikehold og oppgraderinger av stolheisen på lengre sikt

NHEF har påtatt seg ansvar for å holde stolheisen over Minnilla ved Bønnefjellet i drift. Det er inngått avtale med TT om tilskudd til foreningens kostnader i denne forbindelse.  I de nærmeset foregående år har foreningen mottatt kr 1500 årlig fra TT. Stolheisen er opprinnelig bygget av setereier Bruholt på Svartdalssetra. Nåværende setereiere har samtykket i at NHEF har ansvaret for stolheisen. NHEF har hatt en egen gruppe som ivaretar de praktiske oppgaver ved heisdriften: Ivar Moen, Tor Bustad, Magne Grendal og Åge Rundberget. Gruppen har gjennomført vedlikehold av stolheisen, med tilsyn og stramming av bærewire, bygging av ny plattform på vestsida, med tilhørende bukk, utskiftning av trekksnor, og det er satt opp nye infooppslag på bukkene. 


Det er ikke kjent om det er nødvendig med tillatelser vedr stolheisen fra Taubanetilsynet. Det finnes en Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner, se:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/sd/sd-20020503-0446.html&dep=sd&kort+,+titt=taubaner&

Hans Gunnar Auganes påtok seg å undersøke om stolheisen kommer inn under Taubanetilsynets område. Ivar Moen vil ta kontakt med TT for å få vurderinger og anbefalinger derfra om hvordan vedlikehold, oppgraderinger, drift og forsikring av stolheisen bør ivaretas framover. Det kan også være aktuelt å rådføre seg med kommunen om spørsmålet. Saken tas opp igjen på neste styremøte.


I løpet av møtet ble deltakerne gjort oppmerksom på at trekksnoren på stolheisen nylig var slitt av. Det ble besluttet at Ivar Moen og Hans Gunnar Auganes skulle dra til stolheisen neste dag, for å se nærmere på situasjonen. Resultatet av dette ble sammenskjøting av trekksnoren, slik at heisen inntil videre kan brukes på vanlig måte. Ivar Moen har sendt ny trekksnor til Hans Gunnar Auganes, som i samarbeid med Magne Grendal skal montere denne til avløsning for nåværende snor. Etter forslag fra Grendal er utskiftningen utsatt til påske 2012.


Styresak 18. 2011 Neste styremøte

Neste styremøte skal holdes 10. november 2011 hos Hans Gunnar Auganes i Trondheim. Følgende saker skal bl a tas opp:

• Klopper ved Stolheisen

• Ansvar og oppgaver vedr stolheisen over Minilla

• Utviklingen mht reguleringsplan-forslag i hytteområdet

• Evaluering av årets årsmøte og påskearrangement


Referat ved Hans Gunnar Auganes