2015

PROTOKOLL fra Årsmøte 2015 i Nerskogen Hytteeierforening

Årsmøte 2015 i Nerskogen Hytteeierforening,

Påskeaften 4. april 2015


Sted:  Ved Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna på Nerskogen

Ved møtets begynnelse var 14 medlemmer til stede på årsmøtet, jf vedlagt liste.

Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Ivar Moen, som også ble valgt som møteleder


1.   Godkjenning av innkalling


Vedtak: Det framkom ingen innvendinger mot innkallingen, som ble godkjent.


2.   Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

 

Vedtak:  Tor Bustad  og Åse Karin Aune  ble valgt etter forslag fra Ivar Moen.


3.   Styrets årsberetning 2014


Foreningens leder Ivar Moen gjennomgikk årsberetningen. 

Det ble gitt utfyllende kommentarer til enkelte punkter i beretningen.


Vedtak:  Styrets årsberetning ble godkjent.


4.   Regnskap for 2014


Styremedlem / kasserer Ola Loe presenterte foreningens regnskap for 2014.

Foreningens valgte revisor Jan H. Hovde hadde gjennomgått regnskapet og signert det sammen med kasserer.


Vedtak:  Det fremlagte regnskap ble godkjent.


5.   Vedtektsendring


Det ble avstemt over styrets framlagte forslag til vedtektsendring


Vedtak:  Styrets forslag til vedtektsendring ble godkjent.


6.   Medlemskontingent for 2015


Styret foreslår at kontingenten beholdes uendret. Kr 100,- pr. år


Vedtak:  Styrets forslag ble godkjent.

 

7.   Valg


Valg av to styremedlemmer for to år, etter innstilling fra valgkomiteen:

Valgkomiteens leder, Tor Ytrehus, orienterte om komiteens arbeid.

Innstilling fra valgkomitèen på følgende kandidater:

Styreleder for 2 år: Ivar Moen (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Bjørn Hafskjold (gjenvalg)


Vedtak:  De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.


Valg av leder i valgkomitéen for ett år, etter innstilling fra styret.

På vegne av styret foreslo Ivar Moen valg av Hans Gunnar Auganes som leder for ett år,

Jøran Ødegård og Roger Monsø som medlemmer i valgkomiteen.


Vedtak: Hans Gunnar Auganes, Jøran Ødegård og Roger Monsø ble valgt ved akklamasjon.


Etter valget har foreningen følgende tillitsvalgte fram til ordinært årsmøte i 2015:


Styret:

Leder: Ivar Moen (på valg 2017)

Medlem: Bjørn Hafskjold (på valg 2017)

Medlem: Ola Loe (på valg 2016)

Medlem: Marianne Hassel (på valg 2016)


Valgkomiteen:

Leder: Hans Gunnar Auganes (på valg 2016)

Jøran Ødegård (på valg 2017)

Roger Monsø (på valg 2017)


Revisor:

Jan H. Hovde


8.   Stolheisen


Rapport om status og vedlikehold.

Ivar Moen orienterte om  forholdene rundt saken.


9.   Aktivitetsplaner fra styre i 2015/2016


Bjørn Hafskjold orienterte både om aktiviteten snøhulebygging som ble gjennomført i vinterferien,

og om  planlagt høsttur. Styre har også planer om å få kartlagt fiskevann i området.


10.  Eventueller saker


Ingen saker forelå til behandling.

Møte ble hevet kl. 16.10


Nerskogen, 4. april 2015


____________________________

Marianne Hassel


Nerskogen, 4. april 2015


Referatet er kontrollert og funnet korrekt av undertegnede:


Tor Bustad (sign)                                       Åse Karin Aune (sign)


Medlemmer i NHEF som var til stede ved årsmøtets begynnelse:


Ivar Moen

Tore Haugen/Lisbeth Tangen

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Marianne Hassel

Marte Bredeveien

Britt Nilsen

Per Arne Segtnan

Petter E. Røkke (for Gjermund Røkke)

Kjell Åge Laurizen

Nils Høeg

Tor Ytrehus

Nina Sivertsen

Lars Gunnar Johnsen